ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Děkuji Vám za zájem o mé služby, který jste projevili návštěvou mých webových stránek. 

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro mě prioritou. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále "Zásady") najdete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďuji a jakým způsobem je dále používám, navštívíte-li mé webové stránky nebo využijete-li mých služeb. Najdete zde i informace o vašich právech a o tom, jak můžete svá práva uplatňovat.

I. Obecně

Prostřednictvím těchto zásad Vám sděluji, jakým způsobem zpracovávám Vaše osobní údaje. Osobní údaje jsou pro mě, stejně jako pro Vás, velice důležité a proto jejich ochraně věnuji náležitou péči. Při zpracování se řídím právními předpisy, zejm. pak Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679, - Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení GDPR").

II. Správce osobních údajů

Při zpracování osobních údajů nevyužívám žádný informační systém, ani vaše osobní údaje dále nezpracovávám za součinnosti žádného dalšího zpracovatele, kterého bych pověřila některými úkony týkajícími se zpracování vašich osobních údajů. Ve smyslu Nařízení GDPR jsem tedy samostatným správcem osobních údajů.
Kontaktní údaje správce jsou: Dr. Ing. Markéta Raková, IČ: 76590178, se sídlem Vlastina 533/15, 161 00 Praha 6 - Liboc, tel.: + 420 724 557 451, e-mail: rakova.marketa@gmail.com , provozuji web: https://provazenizmenou.cz  (dále jen "konzultant"). Budete-li mě chtít v průběhu zpracování osobních údajů kontaktovat, můžete tak učinit telefonicky nebo emailem na výše uvedených kontaktech. 

Při komunikaci s klienty využívám mobilní telefon, službu výměny krátkých textových zpráv SMS a e-mailový účet, provozovaný společností Google, Inc. ("Google"), která se při zpracování osobních údajů řídí vlastními podmínkami a rozsah zásad ochrany osobních údajů má definován zde:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Společnost Google vystupuje jako samostatný správce osobních údajů.

III. Zpracovávané osobní údaje

Zpracovávám osobní údaje týkající se klientů, a to zejména jejich identifikační údaje. Těmi jsou jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum, čas a adresa bydliště.

Kontaktní údaje jsou využívány pouze pro potřeby kontaktu a identifikace klienta. Kontakty také mohou být využívány v případě nečekané změny termínu ze strany konzultanta. Osobní data určená pro kontakt a plánování termínů a setkání jsou spravována a uchovávána pouze mnou, Markétou Rakovou.

Údaje potřebné pro fakturaci (jméno, adresa, obecný obsah zakázky, výše platby, případně IČ) jsou vyžadovány zákony o účetní a daňové evidenci a používám je pro účely vedení účetnictví.

Mé webové stránky jsou navrženy tak, že při jejich návštěvě nedochází k předávání žádných osobních údajů. Jediná výjimka nastává v případě, kdy sami využijete kontaktní formulář a pošlete mi zprávu. V tomto případě se zavazuji k tomu, že tyto údaje nebudou předávány ani za úplatu ani bezplatně žádným třetím osobám a budou uchovány pouze tak dlouho, jak bude nezbytné pro zodpovězení vaší zprávy / dotazu. Zpracování osobních údajů, které jsou při návštěvě této stránky předávány, probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analýzu společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analyzovat, jak tuto webovou stránku používáte. Kromě toho jsou vyhodnocovány informace podle demografických údajů a zájmů, které jsou poskytovány prostřednictvím zájmově orientované reklamy společnosti Google a údajů o navštívení stránek od poskytovatelů třetích stran. Informace vygenerované souborem cookie o používání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a zde jsou ukládány. Google tyto informace používá pro vyhodnocení Vašeho užívání této stránky, za účelem vytváření zpráv o aktivitách internetových stránek pro provozovatele těchto internetových stránek pro poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Google může tyto informace poskytnout také třetím stranám, vyžaduje-li to zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. V žádném případě nebude společnost Google Vaši IP adresu spojovat s ostatními údaji ukládanými společností Google. Používání souborů cookies můžete odmítnout odpovídajícím nastavením ve Vašem prohlížeči (software). Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním údajů, které tímto prostřednictvím společnost Google získává, a to výše popsaným způsobem a pro výše stanovený účel.

Já sama zpracovávám vždy pouze úplné a přesné osobní údaje, které jsem získala v souladu s obecně platnými právními předpisy a se souhlasem klienta. Zjistím-li, že zpracovávané osobní údaje nejsou úplné a přesné, potom vyvinu přiměřené úsilí vedoucí k jejich opravě nebo doplnění. Neodpovídám za správnost osobních údajů zpracovávaných v rámci konzultačních služeb. V případě, že se prokazatelně dozvím, že některé osobní údaje jsou neúplné nebo nesprávné, jsem povinna je stanoveným způsobem opravit, popř. provést jejich výmaz. Po skončení konzultací, které již nemají v budoucnu dále pokračovat, veškeré nepotřebné osobní údaje o klientech bezpečně skartuji.

IV. Účel zpracování

Zpracovávám osobní údaje v souladu se stanoveným účelem poskytování konzultačních služeb v oblasti osobnostního rozvoje. Pro případné zpracování osobních údajů pro jiné účely by byl vždy vyžadován zvláštní souhlas klientů.

V. Právní tituly zpracování

Zpracovávám osobní údaje výhradně v souvislosti s plněním konzultačních a poradenských služeb, tedy na základě ústní dohody. Po ukončení poskytování konzultačních služeb je další zpracování osobních údajů poskytnutých klientem založeno na oprávněném zájmu správce, kterým je ochrana právních zájmů správce.

Nepotřebné osobní údaje jsou vždy vymazány. Zvláštní kategorie osobních údajů zpracovávám vždy výlučně se souhlasem klienta, ke kterému se vztahují veškerá práva subjektu údajů podle ustanovení GDPR (viz ustanovení níže v článku X.).

VI. Doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování konzultačních služeb nebo po dobu platnosti smlouvy a jejího plnění, uzavřené mezi klientem a konzultantem. Osobní údaje poskytnuté klientem při registraci archivuje konzultant po dobu 10 let od zrušení registrace nebo od posledního poskytování konzultačních služeb.

VII. Zabezpečení osobních údajů

Všechny vaše osobní údaje získávám od vás s vaším vědomím a poskytujete je pro potřeby zpracování zakázky zcela dobrovolně nebo je jejich potřeba dána zákonem (v případě účetnictví). Žádné vaše osobní údaje nejsou nikde sdíleny, a to ani v anonymizované podobě.

Konzultant přijal vhodná technická a organizační opatření s ohledem na stav techniky, ekonomické náklady, povahu, rozsah a účel zpracování a možná rizika vůči soukromí svých klientů. Konzultant zajistil adekvátní úroveň zabezpečení osobních údajů v systému kartotéky, přičemž zohlednil především rizika plynoucí z náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, pozměňování, neoprávněného přístupu k osobním údajům, či jiných forem nedovoleného zpracování údajů.

Konzultant se zavazuje dodržovat uvedená opatření i s ohledem na vývoj nových technologií a eliminovat možné budoucí hrozby napadení případně používaného informačního systému nebo emailového klienta.

Konzultant nestanovil žádné další osoby, které by zpracovávaly osobní údaje na základě smlouvy s ním, nebo další osoby, které by v rámci plnění svých oprávnění a povinností přicházely do styku s osobními údaji. Pokud by se tak stalo, tak by takové osoby byly povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákonů.

Při zpracování osobních údajů klientů dodržuje konzultant ustanovení Nařízení GDPR. Zejména dbá, aby jeho klienti neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života klientů.

VIII. Způsoby zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány převážně v písemné a výjimečně v elektronické podobě, a to výhradně manuálně. Nedochází k automatizovanému zpracování.

IX. Třetí osoby a strany

Osobní údaje klientů zpracovávám pouze já, Markéta Raková, a to i pro účely účetnictví. 

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů je prováděno na území Evropské unie. 

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně, s výjimkou poskytovatelů webových a emailových služeb, společnosti Webnode AG a Google (např. v rámci uložené zabezpečené a šifrované emailové komunikace nebo při zpracování online zprávy / dotazu zadaného do formuláře). Jejich chráněná databáze rovněž podléhá nařízení GDPR.

Poskytovatel služby Google Analytics provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA s vašimi osobními údaji nakládá v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zde: 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

X. Práva subjektu údajů a další zásady zpracování

Konzultant poskytne klientovi, pokud o to požádá, informaci o účelu zpracování údajů, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o způsobu zpracování bez automatizovaného zpracování a o všech případných příjemcích osobních údajů; při poskytnutí těchto informací jiným způsobem než v rámci objednané konzultace může konzultant tuto službu zpoplatnit.

V souvislosti s ochranou svých osobních údajů máte řadu práv. Budete-li chtít některého ze svých práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu na adrese rakova.marketa@gmail.com 

Máte tato práva:

  • právo na informace, jak je s vašimi daty nakládáno, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování a ochrany osobních údajů
  • právo na přístup k Vašim osobním údajům, můžete mě vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 10 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a z jakého důvodu
  • právo na opravu (doplnění nebo změnu) osobních údajů v případě, že je shledáte neúplnými či neaktuálními - pokud budete mít např. nové kontaktní údaje nebo zjistíte, že používám vaše zastaralé a neplatné údaje, můžete své údaje aktualizovat
  • právo na výmaz, popřípadě omezení zpracování vašich údajů z mé databáze.
    Můžete mě kdykoliv požádat ať už telefonicky nebo emailem a já vaše údaje bez odkladu a definitivně vymažu. V některých případech existuje zákonná povinnost evidovat některé údaje i po výmazu všech ostatních po určitou dobu (např. evidence vystavených účetních dokladů po dobu stanovenou zákonem). V tomto případě smažu všechny osobní údaje kromě těch, které jsou vázány jiným zákonem.
  • právo vznést námitku proti zpracování
    Máte právo na omezení zpracování a vymezení účelu zpracování vašich dat. Můžete mě informovat, že chcete zanechat v databázi nebo v mých záznamech např. jen kontaktní údaje pro potřeby budoucích konzultací, ale nepřejete si nadále zachovávat údaje z našich konzultačních sezení, či emailovou komunikaci. Nebo když máte podezření, že zpracovávám vaše nepřesné údaje nebo je zpracovávám jinak, než si přejete, můžete požádat o vymazání nebo omezení (zastavení) zpracování té které části osobních údajů, která může být takto dotčena.
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, máte-li pocit, že s Vašimi osobními údaji nezacházím v souladu s platnými právními předpisy - v takovém případě budu ráda, když nejdříve kontaktujete mě, abychom s tím mohla něco udělat a případné pochybení okamžitě napravit. Mé kontaktní údaje jsou uvedeny na mé webové stránce v sekci Kontakt. Dozorovým orgánem pro Nařízení GDPR je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

XI. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Konzultant se nezabývá systematickým a dlouhodobým zpracováním osobních údajů o klientech a proto při své činnosti nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů lze kontaktovat konzultanta prostřednictvím emailu rakova.marketa@gmail.com 

XII. Mlčenlivost

Ujišťuji Vás, že jsem vázána mlčenlivostí o Vašich osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

Děkuji Vám za čas strávený čtením těchto zásad zpracování osobních údajů.